el-GR

Εισαγωγή

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρτογραφήσει τις ικανότητες που σχετίζονται άμεσα με τη δυνατότητα εισόδου και ενσωμάτωσης στην κοινωνία της χώρας υποδοχής των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων. Παρομοίως, αυτές οι ικανότητες είναι επίσης σημαντικές για την ενίσχυση της δυνατότητας των νεοαφιχθέντων να ενεργοποιηθούν μέσω της εθελοντικής εργασίας, να συμμετάσχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή να δεχτούν μια πρώτη (αμειβόμενη) εργασία.

Οι ικανότητες που ελέγχονται βασίζονται στις οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση οι οποίες διακηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Οι βασικές αυτές ικανότητες είναι σχετικές για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους, και τους επιτρέπουν να ζήσουν μια ζωή ως ενεργοί/ές πολίτες, να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις στη ζωή και στην εργασία, και να μπορούν να απολαμβάνουν και να συμμετέχουν σε αυτό που προσφέρει η κοινωνία.

Για να αυξηθεί η ομοιογένεια και η συγκρισιμότητα, τα περισσότερα από τα ζητήματα που εξετάζονται στο εργαλείο αυτό βασίζονται στον ορισμό των Βασικών Ικανοτήτων όπως ορίζονται από την ΕΕ (Μάιος 2018). Αυτοί οι ορισμοί είναι αρκετά ευρείς και γενικοί, και συνεπάγονται επίσης την ανάπτυξη ορισμένων επιπλέον αλλά υποκείμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων (όπως για παράδειγμα δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητες όπως η ανάγνωση και η γραφή). Για να αποφευχθεί μια μακροχρόνια και χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης, το τρέχον εργαλείο γρήγορης σάρωσης θα αξιολογήσει το βασικό επίπεδο γνώσης, δεδομένου ότι αυτό θα είναι προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη, κάτι που συμβαδίζει περισσότερο με την τρέχουσα κατάσταση των νεοαφιχθέντων.

Εκτός από τις παραπάνω 4 ικανότητες, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρτογραφήσει επίσης τους/της νεοαφιχθέντες/αφιχθείσες σχετικά με την κατάσταση της υγεία τους.

Οι τομείς που εξετάζονται σε αυτό το εργαλείο γρήγορης σάρωσης σχετίζονται με τους ακόλουθους ορισμούς ικανοτήτων και τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες :

1. Γραμματισμός / Επικοινωνία (γλώσσα)

Ορισμός ΕΕ: Ο γραμματισμός είναι η ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης, έκφρασης, δημιουργίας και ερμηνείας εννοιών, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά, χρησιμοποιώντας οπτικό, ηχητικό και ψηφιακό υλικό σε διάφορες βιομηχανίες και περιβάλλοντα. Υπονοεί την ικανότητα να επικοινωνούν και να συνδέονται αποτελεσματικά με άλλους με κατάλληλο και δημιουργικό τρόπο.

2. Ψηφιακή ικανότητα

Ορισμός ΕΕ: Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει την κριτική, υπεύθυνη και με αυτοπεποίθηση χρήση και εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη μάθηση, την εργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνία.

3. Μαθηματική ικανότητα (αριθμητική και δημιουργία προϋπολογισμού)

Ορισμός ΕΕ: Η μαθηματική ικανότητα είναι η ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής μαθηματικής σκέψης και διορατικότητας για την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις. Με βάση την καλή γνώση αριθμητικής, η έμφαση δίνεται στη διαδικασία και στη δραστηριότητα, αλλά και στη γνώση.

4. Ενεργός Πολιτότητα (κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, «κοινοτική συμμετοχή»)

Ορισμός ΕΕ: Η ικανότητα της ενεργού πολιτότητας είναι η ικανότητα που έχει κάποιος/α να ενεργεί ως υπεύθυνος/η πολίτης και να συμμετέχει πλήρως στην πολιτική και κοινωνική ζωή, με βάση την κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών, νομικών και πολιτικών εννοιών και δομών, καθώς και των παγκόσμιων εξελίξεων και της αειφορίας.

5. Υγεία

Ορισμός ΕΕ: Η σωματική και ψυχική υγεία είναι οι δύο κύριοι τομείς που καλύπτουν την “ικανότητα” υγείας. Το να είσαι ικανός στην υγεία είναι η ικανότητα κατανόησης του πλούτου και της σημασίας της έννοιας της υγείας γενικά καθώς και του τρόπου πρόσβασης στα διάφορα ινστιτούτα που σχετίζονται με την υγεία.
Η ικανότητα υγείας είναι ουσιαστικό μέρος για την απόκτηση ιθαγένειας και συνδέεται άμεσα με τον υποκείμενο αλφαβητισμό και τις ψηφιακές ικανότητες.


Υπενθύμιση

Κατά την ερμηνεία των βαθμολογιών, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εάν ένα άτομο είναι αδύναμο, για παράδειγμα στην επικοινωνία και τον γραμματισμό, αυτό θα επηρεάσει τις άλλες ικανότητες. Ο ερωτώμενος θα χρειαστεί πιο έντονη υποστήριξη σε όλους τους άλλους τομείς. Κατά την αναφορά, αυτή η αλληλεξάρτηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για όλες τις βαθμολογίες σε όλες τις ικανότητες.Ερωτηματολόγιο Quick scan

Παρακαλείσθε να δηλώσετε εάν συμφωνείτε και πόσο με τις ακόλουθες δηλώσεις επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο δίπλα σε κάθε δήλωση.Θέμα I. Γραμματισμός

Ικανότητα να κατανοεί κάποιος/α τη σημασία των απλών κειμένων που προορίζονται για το ευρύ κοινό και να τα παρακολουθήσει χωρίς να εξαρτάται από άλλους

⇒ Είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ σύντομα μηνύματα κειμένου, πινακίδες κ.λπ.
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ άρθρα εφημερίδων, βιβλία κ.λπ.
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ ψηφιακά κείμενα και οδηγίες
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάσω και να κατανοήσω την επίσημη επικοινωνία

Θέμα I. Γραμματισμός

Ικανότητα να κατανοεί κάποιος/α τη σημασία των απλών κειμένων που προορίζονται για το ευρύ κοινό και να τα παρακολουθήσει χωρίς να εξαρτάται από άλλους, στη γλώσσα της χώρας υποδοχής

⇒ Είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ σύντομα μηνύματα κειμένου, πινακίδες κ.λπ.
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ άρθρα εφημερίδων, βιβλία κ.λπ.
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ ψηφιακά κείμενα και οδηγίες
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάσω και να κατανοήσω την επίσημη επικοινωνία

Θέμα I. Γραμματισμός

Ικανότητα έκφρασης γνώμης, συναισθήματος ή παροχής στοιχειωδών πληροφοριών γραπτώς και χωρίς εξάρτηση από άλλους

⇒ Είμαι σε θέση να γράψω ένα σύντομο μήνυμα ή απάντηση, εκφράζοντας μια ανάγκη, επιθυμία ή ερώτηση
⇒ Είμαι σε θέση να γράψω ένα σύντομο κείμενο ή ένα αίτημα
⇒ Είμαι σε θέση να γράψω ένα συνεκτικό κείμενο χρησιμοποιώντας επιχειρήματα για να εκφράσω την κατάστασή μου, την ανάγκη μου κ.λπ..
⇒ Μπορώ να συμπληρώσω σωστά τις επίσημες φόρμες

Θέμα I. Γραμματισμός

Ικανότητα έκφρασης γνώμης, συναισθήματος ή παροχής στοιχειωδών πληροφοριών γραπτώς και χωρίς εξάρτηση από άλλους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής

⇒ Είμαι σε θέση να γράψω ένα σύντομο μήνυμα ή απάντηση, εκφράζοντας μια ανάγκη, επιθυμία ή ερώτηση
⇒ Είμαι σε θέση να γράψω ένα σύντομο κείμενο ή ένα αίτημα
⇒ Είμαι σε θέση να γράψω ένα συνεκτικό κείμενο χρησιμοποιώντας επιχειρήματα για να εκφράσω την κατάστασή μου, την ανάγκη μου κ.λπ..
⇒ Μπορώ να συμπληρώσω σωστά τις επίσημες φόρμες

Θέμα I. Γραμματισμός

Ικανότητα αλληλεπίδρασης με άλλους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής πρόσωπο με πρόσωπο ή στο τηλέφωνο, αναζήτηση πληροφοριών, ανταπόκριση σε αιτήματα και κοινωνικές συζητήσεις

⇒ Είμαι σε θέση να εκφραστώ όταν κάνω ή δεν καταλαβαίνω κάτι
⇒ Είμαι σε θέση να κατανοήσω και να απαντήσω σε απλές ερωτήσεις (πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου) όπως : Ποιο είναι το όνομά σας, Ποιος είναι ο αριθμός εγγραφής σας, Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία
⇒ Είμαι σε θέση να επικοινωνήσω με άλλους και να εκφράσω τις ανάγκες μου
⇒ Μπορώ να επικοινωνήσω με επίσημους οργανισμούς, να απαντήσω σε ερωτήσεις και να παρουσιάσω τις πληροφορίες που ζητήθηκαν.

Θέμα II. Ψηφιακές Δεξιότητες

Δυνατότητα εκκίνησης και απενεργοποίησης υπολογιστή και επίλυσης απλών προβλημάτων λειτουργίας χωρίς την υποστήριξη άλλων

⇒ Είμαι σε θέση να ξεκινήσω, να αλλάξω χρήστη και να κλείσω σωστά έναν υπολογιστή
⇒ Μπορώ να χρησιμοποιήσω βασικά προγράμματα (Word, Πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου κ.λπ.)
⇒ Είμαι σε θέση να διαχειριστώ αρχεία και να βρω αποθηκευμένες πληροφορίες, ήχο και εικόνες
⇒ Μπορώ να αναβαθμίσω το λογισμικό του υπολογιστή όταν απαιτείται

Θέμα II. Ψηφιακές Δεξιότητες

Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων αλληλογραφίας, απάντησης, αποθήκευσης, ανάκτησης email και προσθήκης φακέλων ή συνημμένων όταν απαιτείται

⇒ Μπορώ να ανοίξω έναν λογαριασμό email και να αποθηκεύσω ή να ανακτήσω διευθύνσεις email
⇒ Μπορώ να στείλω και να απαντήσω σε email, συμπεριλαμβανομένων συνημμένων
⇒ Είμαι σε θέση να αναγνωρίζω και να αντιμετωπίζω ανεπιθύμητο περιεχόμενο
⇒ Είμαι σε θέση να επιλύσω τα λάθη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αποστολή και λήψη

Θέμα II. Ψηφιακές Δεξιότητες

Δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης του Διαδικτύου για την εύρεση πληροφοριών, τη δυνατότητα επιλογής ορθών πληροφοριών και πηγών πληροφοριών

⇒ Είμαι σε θέση να συνδεθώ στο Διαδίκτυο
⇒ Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω μια μηχανή αναζήτησης
⇒ Ξέρω πώς να περιηγηθώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο
⇒ Είμαι σε θέση να κρίνω την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που εντοπίζω
⇒ Μπορώ να συμμετέχω σε διαδικτυακές κοινότητες όπως φόρουμ, ιστολόγια κ.λπ.

Θέμα II. Ψηφιακές Δεξιότητες

Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης στο Διαδίκτυο των διαφόρων Αρχών, των βασικών παροχών υπηρεσιών και των διαδικτυακών τους υπηρεσιών

⇒ Είμαι σε θέση να δημιουργήσω νέες συνδέσεις/εγγραφές και κωδικούς πρόσβασης, και να τα διαχειριστώ
⇒ Μπορώ να συνδεθώ και να συμπληρώσω τα απαιτούμενα πρότυπα από επίσημους θεσμούς.
⇒ Είμαι σε θέση να συγκρίνω και να επιλέγω παρόχους υπηρεσιών (ενέργεια, τηλέφωνο, τηλεόραση κ.λπ.).
⇒ Μπορώ να διαχειριστώ τον τραπεζικό μου λογαριασμό μέσω Διαδικτύου (υπόλοιπο, απλές πληρωμές, περιοδικές πληρωμές)

Θέμα II. Ψηφιακές Δεξιότητες

Δυνατότητα χρήσης βασικών λειτουργιών ενός smartphone (Τηλέφωνο, αναζήτηση, ανταλλαγή μηνυμάτων), πρόσβαση και χρήση διαφορετικών εφαρμογών

⇒ Ξέρω τι είναι οι εφαρμογές, πώς να τις επιλέξω και να τις (απ-) εγκαταστήσω εφαρμογές
⇒ Είμαι σε θέση να παρακολουθώ τη χρήση των δεδομένων μου
⇒ Είμαι σε θέση να περιηγηθώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο
⇒ Ξέρω τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς να τα χρησιμοποιώ

Θέμα III. Μαθηματικές Ικανότητες

Ικανότητα πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 1000, αντίληψη σημασίας αριθμών και μετρικού συστήματος (μήκος και απόσταση)

⇒ Μπορώ να προσθέσω και να αφαιρέσω αριθμούς κάτω από 1000
⇒ Μπορώ να διαχειριστώ μισά, τρίτα και τέταρτα
⇒ Είμαι σε θέση να υπολογίσω απλά ποσοστά (10%, 20%, 30%)
⇒ Στην καθημερινή μου ζωή, μπορώ να υπολογίσω και να κατανοήσω τα μέτρα απόστασης, βάρους και όγκου

Θέμα III. Μαθηματικές Ικανότητες

Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης διαφορετικών τρόπων παρουσίασης αριθμών

⇒ Είμαι σε θέση να διαβάσω και να ερμηνεύσω βασικά γραφήματα
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάσω και να ερμηνεύσω απλούς πίνακες 2 ή 3 σειρών
⇒ Είμαι σε θέση να διαβάσω και να κατανοήσω ένα τιμολόγιο
⇒ Μπορώ να κατανοήσω τις επισκοπήσεις λογαριασμών (οικονομικά, ενέργεια, τηλέφωνο)

Θέμα III. Μαθηματικές Ικανότητες

Ικανότητα υπολογισμού και παρακολούθησης του διαθέσιμου χρήματος και ικανότητα διαχείρισης περιοδικού εισοδήματος, από διαφορετικές πηγές, και περιοδικών δαπανών χωρίς τη βοήθεια άλλων

⇒ Αντιλαμβάνομαι πόσα χρήματα μπορώ να ξοδεύω κάθε μήνα
⇒ Είμαι σε θέση να παρακολουθώ τις δαπάνες μου
⇒ Κάθε μήνα ξέρω ποιο μέρος των χρημάτων μου είναι διαθέσιμο για φαγητό, ρούχα και είδη πολυτελείας
⇒ Είμαι σε θέση να ευθυγραμμίσω τo εισόδημά μου και τις ειδικές παροχές με τα έξοδα και τις οφειλές μου.

Θέμα III. Μαθηματικές Ικανότητες

ανότητα παρακολούθησης συμβατικών συμφωνιών και υποχρεώσεων (συμβατικές ποσότητες, χρήση, πληρωμή κ.λπ.) και ικανότητα να εξαγωγής συμπερασμάτων και σχεδιασμού περαιτέρω δράσης χωρίς τη βοήθεια άλλων

⇒ Μπορώ να βρω τις πληροφορίες πραγματικής χρήσης (ενέργεια, νερό, τηλέφωνο)
⇒ Μπορώ να συγκρίνω την πραγματική μου χρήση με τα συμφωνημένα ποσά στη σύμβαση
⇒ Ξέρω τι μέτρα μπορώ να πάρω για να προσαρμόσω τη χρήση μου στα συμβατικά όρια
⇒ Ξέρω πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την υπηρεσία ή όταν αντιλαμβάνομαι την επεξηγούμενη υπέρβαση της σύμβασής μου

Θέμα IV. Ικανότητα Ενεργούς Πολιτότητας

Γνώση της λειτουργίας των βασικών δημόσιων υπηρεσιών (στέγαση, εργασία, επιδόματα, υγεία), που βρίσκονται και πώς θα έρθω σε επαφή

⇒ Ξέρω ποιες είναι οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες και οι λειτουργίες τους
⇒ Γνωρίζω πού βρίσκονται οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες στην περιοχή στην οποία μένω
⇒ Είμαι σε θέση να κλείσω ραντεβού με κάποια από αυτές
⇒ Είμαι σε θέση να απαντήσω σε μια πρόσκληση από τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες

Θέμα IV. Ικανότητα Ενεργούς Πολιτότητας

Γνώση της προσφοράς διαφορετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων (κινηματογράφος, θέατρο, μουσική, μουσείο, βιβλιοθήκη) που βρίσκονται και ικανότητα πρόσβασης σε αυτά χωρίς βοήθεια άλλων

⇒ Γνωρίζω ποιες είναι οι κύριες πολιτιστικές υπηρεσίες στην περιοχή στην οποία μένω
⇒ Μπορώ να αξιολογήσω τις πηγές πληροφοριών σχετικά με το τι προσφέρουν οι πολιτιστικές υπηρεσίες
⇒ Είμαι σε θέση να αγοράσω εισιτήριο λεωφορείου ή τρένου
⇒ Είμαι σε θέση να σχεδιάσω ένα ταξίδι με λεωφορείο, τρένο ή μετρό από το α στο β και να το πραγματοποιήσω

Θέμα IV. Ικανότητα Ενεργούς Πολιτότητας

Δυνατότητα επαφής με γείτονες και προσαρμογή στους κανόνες και τις αξίες της γειτονιάς στην οποία ζει κάποιος

⇒ Είμαι σε θέση να συστηθώ στους γείτονές μου
⇒ Ξέρω πού μπορώ να αγοράσω μεταχειρισμένα έπιπλα
⇒ Είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω τα διάφορα είδη σκουπιδιών με τον απαιτούμενο τρόπο
⇒ Ξέρω τι να κάνω για να αποτρέψω την πρόκληση ενόχλησης (σε χώρους στάθμευσης, σεβασμό στις ώρες ησυχίας κ.λπ.)

Θέμα IV. Ικανότητα Ενεργούς Πολιτότητας

Γνώση της σχετικής εκπαίδευσης και ικανότητα συμμετοχής στο σχολείο ή σε πρόγραμμα σπουδών και πώς πληρούνται οι γενικές απαιτήσεις των μαθητών (συμπεριφορά στην τάξη, στην άσκηση)

⇒ Είμαι σε θέση να βρω πληροφορίες σχετικά με μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
⇒ Είμαι σε θέση να εγγραφώ ως μαθητής/τρια.
⇒ Όταν εγγραφώ για ένα μάθημα, ξέρω ποιες είναι οι γενικές σπουδές και οι απαιτήσεις των φοιτητών (ώρες κολλεγίου, εργασία στο σπίτι)
⇒ Ξέρω πού να απευθυνθώ σε περίπτωση που δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω για τα απαιτούμενα μαθήματά μου ή έχω κάποια ερώτηση σχετικά με την εκπαίδευση

Θέμα V. Σωματική και ψυχική υγεία

Δυνατότητα πρόσβασης στις κύριες υπηρεσίες υγείας (γιατρός, φαρμακοποιός, πρώτες βοήθειες) χωρίς την υποστήριξη άλλων

⇒ Γνωρίζω πού βρίσκονται οι κύριες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή διαμονής μου
⇒ Είμαι σε θέση να κλείσω ραντεβού με το/τη γιατρό μου
⇒ Ξέρω πότε μπορώ να κάνω χρήση των πρώτων βοηθειών (έκτακτης ανάγκης) και πότε όχι
⇒ Κατανοώ τη διαδικασία και γνωρίζω τα δικαιώματά μου στην πρόσβαση για υγειονομική περίθαλψη.
⇒ Ξέρω πώς πρέπει να κανονίσω την πληρωμή των κύριων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Θέμα V. Σωματική και ψυχική υγεία

Γνώση των βασικών στοιχείων ενός υγιεινού τρόπου ζωής (φαγητό, ύπνο, άσκηση) και ικανότητα σκέψης για τον τρόπο ζωής τους χωρίς την υποστήριξη άλλων

⇒ Τρώω φρέσκα λαχανικά και φρούτα κάθε μέρα
⇒ Περπατώ και ασκούμε
⇒ Γενικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα να με πάρει ο ύπνος και να κοιμηθώ
⇒ Όταν ξυπνάω, είμαι γεμάτος/η ενέργεια

Θέμα V. Σωματική και ψυχική υγεία

Γενική εντύπωση σχετικά με τη σωματική και ψυχική κατάσταση

⇒ Νιώθω ενεργητικός/ή κάθε μέρα
⇒ Έχω δυσκολία στην έναρξη της ημέρας μου
⇒ Νιώθω συνεχώς αγχωμένος/η
⇒ Νιώθω συνεχώς κουρασμένος/ηΠρόοδος Δοκιμής - Έχετε απαντήσει 0 σε 86 ερωτήσεις
0%