sv-SE

Introduktion

Den här skanningen kan användas för att kartlägga kompetenser som är direkt relaterade till möjliggörandet för nyanlända att delta i samhället i sitt nya värdland. På liknande sätt är dessa kompetenser också relevanta för att öka möjligheten för nyanlända att bli aktiva genom volontärarbete, arbetsrelaterad utbildning eller påbörja ett första (betalt) jobb.

Kompetenserna är baserade på de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande som identifierats av Europeiska kommissionen. Dessa nyckelkompetenser är relevanta för alla medborgare under hela deras livstid och möjliggör för ett liv som aktiva medborgare, anpassa sig till förändrade situationer i liv och arbete och kunna njuta och delta i det samhället erbjuder.

För att öka möjligheterna för jämförelse är de flesta frågor i skanningen baserade på EU: s definition av de utvalda nyckelkompetenserna (maj 2018). Dessa definitioner kan vara ganska breda och ibland generiska. De inkluderar dessutom frågor som skattar underliggande kompetenser och färdigheter (till exempel kommunikationsförmåga och läs- och skrivfärdigheter). För att förhindra en lång och tidskrävande utvärderingsprocess adresserar den nuvarande snabbskanningen emellertid endast en ganska grundläggande nivå. Detta då snabbskanningen kommer att vidareutvecklas i ett senare stadie som är mer i linje med den faktiska situationen för nyanlända.

Förutom de ovanstående fyra kompetenserna kartlägger snabbskanningen också situationen för nyanlända när det gäller hälsa.

De kompetenser som tas upp i snabbskanning definieras enligt följande:

1. Läs- och skrivfärdigheter (literacy)/Kommunikation (språk)

EU definition: Literacy är förmågan att identifiera, förstå, uttrycka, skapa och tolka begrepp, känslor, fakta och åsikter både muntligt och skriftligt. Detta med hjälp av visuella medel, ljud och digitala material inom olika discipliner och sammanhang. Det innebär alltså förmågan att kommunicera och förstå andra på ett lämpligt och kreativt sätt.

2. Digitala kompetenser

EU definition: Digitala kompetenser innebär en säker, kritisk och ansvarsfull användning av och deltagande i digital teknik för lärande, på jobbet och för deltagande i samhället.

3. Matematisk kompetens (räkning och budgetering)

EU definition: Matematisk kompetens är förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande och insikt för att lösa en rad problem i vardagliga situationer. Tonvikten för behärskning av matematisk kompetens är fokuserat på process, aktivitet och kunskap.

4. Aktivt medborgarskap (sociala och medborgerliga kompetenser, samhällsengagemang)

EU definition: Medborgarskapskompetens är förmågan att agera som ansvarsfulla medborgare och fullt ut delta i medborgerliga och sociala liv, baserat på förståelse för sociala, ekonomiska, juridiska och politiska begrepp och strukturer, samt global utveckling och hållbarhet.

5. Hälsa

Utkast till definition: Hälsokompetens täcks av huvudområdena fysisk och mental hälsa. Att vara kompetent inom hälsa är förmågan att i allmänhet förstå värdet och betydelsen av hälsobegreppet samt hur man får tillgång till olika hälsorelaterade aktiviteter.
Hälsokompetensen är en viktig del av medborgarskap och är kopplat till underliggande läskunnighet och digitala kompetenser.


Kom ihåg

Vid tolkning av poäng måste man komma ihåg att om en person är har en lägre förmåga med till exempel kommunikation och/eller läskunnighet kommer detta att påverka de andra kompetenserna. Respondenten kommer då att behöva mer stöd på alla andra områden. Vid rapportering måste detta förhållande övervägas för alla poäng och alla kompetenser.Frågeformulär Quick scan

Vänligen kryssa i den ruta som bäst överensstämmer med dig för varje uttalande.Tema I. Frågeformulär Snabbskanning

Att självständigt kunna förstå innebörden av enkla texter avsedda för allmänheten

⇒ Jag kan läsa och förstå korta textmeddelanden, skyltar etc.
⇒ Jag kan läsa och förstå tidningsartiklar, böcker etc.
⇒ Jag kan läsa och förstå digitala texter och instruktioner.
⇒ Jag kan läsa och förstå officiell kommunikation

Tema I. Frågeformulär Snabbskanning

Att på svenska självständigt kunna förstå betydelsen av enkla texter och instruktioner avsedda för allmänheten

⇒ Jag kan läsa och förstå korta textmeddelanden, skyltar osv.
⇒ Jag kan läsa och förstå artiklar, böcker och brev.
⇒ Jag kan läsa och förstå digitala texter och instruktioner.
⇒ Jag kan läsa och förstå officiell kommunikation.

Tema I. Frågeformulär Snabbskanning

Att skriftligt kunna uttrycka en åsikt, en känsla eller tillhandahålla enkel information utan att vara beroende av andra

⇒ Jag kan skriva ett kort meddelande eller svar, uttrycka ett behov, önskan eller fråga.
⇒ Jag kan skriva en kort text eller förfrågan
⇒ Jag kan skriva en sammanhängande text med hjälp av argument för att uttrycka min situation, behov etc.
⇒ Jag kan fylla i officiella formulär korrekt

Tema I. Frågeformulär Snabbskanning

Att skriftligt kunna uttrycka en åsikt, en känsla eller tillhandahålla enkel information utan att vara beroende av andra

⇒ Jag kan skriva ett kort meddelande eller ett svar, uttrycka ett behov, önskan eller fråga.
⇒ Jag kan skriva en kort text eller förfrågan
⇒ Jag kan skriva en sammanhängande text med hjälp av argument för att uttrycka min situation, behov etc.
⇒ Jag kan fylla i officiella formulär korrekt

Tema I. Frågeformulär Snabbskanning

Att kunna interagera med andra på svenska ansikte mot ansikte eller i telefon, be om information, svara på förfrågningar eller ha ett socialt samtal

⇒ Jag kan uttrycka mig när jag förstår eller inte förstår något
⇒ 2. Jag kan förstå och svara på enkla frågor (ansikte mot ansikte, via telefon), ex. vad heter du, vad är ditt personnummer, vilken är din favoritfilm
⇒ Jag kan kontakta andra och uttrycka mina behov
⇒ Jag kan kontakta myndigheter och svara på frågor och presentera efterfrågad information.

Tema II. Digitala Kompetenser

Att kunna starta och stänga av datorn och lösa enkla problem utan andras stöd

⇒ Jag kan starta, byta användare och stänga en dator korrekt
⇒ Jag kan använda grundläggande program (Word, webbläsare etc.)
⇒ Jag kan hantera filer och hitta sparad information, dokument, ljudfiler och bilder
⇒ Jag kan uppdatera programvaran när det behövs

Tema II. Digitala Kompetenser

Att kunna skicka, svara, spara och hämta e-postmeddelanden och lägga till mappar eller bilagor

⇒ Jag kan öppna ett e-mejl konto och spara och hämta e-postadresser
⇒ Jag kan skicka och svara på e-post samt inkludera bilagor
⇒ Jag kan känna igen och hantera skräppost
⇒ Jag kan lösa när de uppstår e-mejl fel tex. när det ej går att skicka eller ta emot meddelande

Tema II. Digitala Kompetenser

Att kunna ansluta till och använda internet för att hitta information. Förmågan att göra lämpliga val av den information och informationskällor som presenteras

⇒ Jag kan ansluta till internet
⇒ Jag kan använda en sökmotor
⇒ Jag vet hur jag säkert surfar på internet
⇒ Jag kan bedöma kvaliteten och tillförlitligheten på den information jag hittat
⇒ Jag kan delta i onlinemiljöer som, forum, bloggar osv

Tema II. Digitala Kompetenser

Att online kunna komma åt och använda olika myndigheter och tjänsteleverantörer samt använda deras onlinetjänster

⇒ Jag kan skapa inloggningar och lösenord och hantera dessa
⇒ Jag kan logga in och fylla i obligatoriska mallar från myndigheter
⇒ Jag kan jämföra och välja tjänsteleverantörer (el, telefon, tv etc.)
⇒ Jag kan hantera mitt bankkonto via internet (saldo, enkla betalningar, regelbundna betalningar)

Tema II. Digitala Kompetenser

Att kunna använda grundläggande funktioner för en smartphone så som telefonfunktion, sökning, meddelanden och komma åt och använda olika appar

⇒ Jag vet vad appar är och hur man väljer och (av-) installerar appar
⇒ Jag kan övervaka min dataanvändning
⇒ Jag kan surfa på internet via telefonen
⇒ Jag vet vad sociala medier är och hur man använder dem

Tema III. Matematisk kompetens

Att kunna addera och subtrahera siffror upp till 1000, ha en känsla av siffror och mätsystem (längd och avstånd)

⇒ Jag kan addera och subtrahera nummer under 1000
⇒ Jag kan hantera halvor, tredjedelar och fjärdedelar
⇒ Jag kan beräkna enkla procentsatser (10%, 20%, 30%)
⇒ I mitt dagliga liv kan jag beräkna och förstå mått på avstånd, vikt och innehåll

Tema III. Matematisk kompetens

Att kunna läsa och förstå olika sätt att presentera siffror

⇒ Jag kan läsa och tolka enkla grafer
⇒ Jag kan läsa och tolka enkla tabeller med två eller tre rader
⇒ Jag kan läsa och förstå en faktura
⇒ Jag kan förstå kontoöversikter (ekonomi, el, telefon)

Tema III. Matematisk kompetens

Att kunna beräkna och övervaka en budget samt kunna hantera regelbundna inkomster från olika källor och regelbundna utgifter utan hjälp av andrar

⇒ Jag förstår hur mycket pengar jag kan spendera varje månad
⇒ Jag kan övervaka mina egna utgifter
⇒ Varje månad vet jag vilken del av mina pengar som finns tillgängliga för mat, kläder och nöjen
⇒ Jag kan anpassa regelbundna inkomster (särskilda förmåner och bidrag) samt regelbundna utbetalningar

Tema III. Matematisk kompetens

Att kunna övervaka kontrakts avtal och skyldigheter (mängd, användning, betalningar etc.) samt självständigt kunna dra slutsatser och planera för åtgärder utifrån dessa

⇒ Jag kan hitta min faktiska användningsinformation (el, vatten, telefon)
⇒ Jag kan jämföra min faktiska användning och jämföra detta med avtalade belopp i kontraktet
⇒ Jag vet vilka åtgärder jag kan vidta för att anpassa min användning till avtalsgränserna
⇒ Jag vet vart jag kan vända mig för att få hjälp i fall det finns problem med en tjänst eller när jag uppmärksammar en oförklarbar överanvändning på mitt kontrakt

Tema IV. Aktivt medborgarskap

Kunskap om offentliga tjänsters och dess funktioner kopplade till bostad, arbete, inkomst, samt var de finns och hur man kan komma i kontakt med dem

⇒ Jag vet vad de offentliga tjänsterna är och vad deras funktioner är
⇒ Jag vet var de grundläggande offentliga tjänsterna finns i det område jag bor
⇒ Jag kan boka tid med dem själv
⇒ Jag kan svara på en inbjudan från en av de grundläggande offentliga tjänsterna

Tema IV. Aktivt medborgarskap

Kunskap om de olika kulturella utbuden (bio, teater, musik, museum, bibliotek), var de är belägna och hur man får tillgång till dem utan hjälp av andra

⇒ Jag vet vad de viktigaste kulturella tjänsterna är i det område där jag bor
⇒ Jag kan förstå informationskällor om vad de har att erbjuda
⇒ Jag kan köpa en buss- eller tågbiljett
⇒ Jag kan köpa en buss- eller tågbiljett. Jag kan planera en buss-, tåg- eller tunnelbana från a till b och genomföra resan.

Tema IV. Aktivt medborgarskap

Att kunna ta kontakt med grannar och anpassa sig till de normer och värden som finns i det grannskap man bor

⇒ Jag kan presentera mig för mina grannar
⇒ Jag vet var jag kan köpa begagnade möbler
⇒ Jag kan hantera olika typer av skräp och återvinna det som går
⇒ Jag vet vad jag ska göra för att förhindra att störa grannar (parkeringsplatser, respektera tysta tider etc.)

Tema IV. Aktivt medborgarskap

Kunskap om relevant utbildning och förmågan att delta i en skola eller ett utbildningsprogram och hur man uppfyller studentkrav (klassrumsbeteende, studerande)

⇒ Jag kan hitta information om relevanta utbildningar
⇒ Jag kan registrera mig själv som student
⇒ När jag registrerar mig för en kurs vet jag vad som förväntas av mig gällande studier och krav (schemalagda timmar, läxor)
⇒ Jag vet vart jag ska vända mig om jag inte kan betala för mina kurser eller har en fråga om utbildning

Tema V. Fysisk och mental hälsa

Att kunna få tillgång till de viktigaste hälsotjänsterna (läkare, apotek, första hjälpen) utan stöd från andra

⇒ Jag vet var den viktigaste hälso- och sjukvården finns i min närhet
⇒ Jag kan boka tid med min läkare
⇒ Jag vet när jag ska kontakta räddningstjänst och inte
⇒ Jag känner till mina rättigheter när det kommer till tillgång av sjukvård.
⇒ Jag vet hur jag ordnar betalning av de viktigaste sjukvårdstjänsterna.

Tema V. Fysisk och mental hälsa

Att kunna skapa och upprätthålla kontakter och hålla sig aktiv utan andras stöd

⇒ Jag har regelbunden kontakt med grannar, vänner och släktingar
⇒ Jag kan hålla mig aktiv såväl i som utanför mitt hem
⇒ Jag hjälper och stödjer andra
⇒ Jag har inga problem med att planera min dag

Tema V. Fysisk och mental hälsa

Kunskap om grunderna i en hälsosam livsstil (äta, sova, träna) samt att kunna reflektera över den egna livsstilen utan andras stöd

⇒ Jag äter färska grönsaker och frukt varje dag
⇒ Jag promenerar och tränar regelbunndet
⇒ I allmänhet har jag inga problem att somna och sova
⇒ När jag vaknar är jag full av energi

Tema V. Fysisk och mental hälsa

Allmänt intryck beträffande fysiskt och psykiskt tillstånd

⇒ Jag känner mig energisk varje dag
⇒ Jag har svårt att börja dagen
⇒ Jag känner mig ständigt stressad
⇒ Jag känner mig konstant tröttTestframsteg - Du har svar 090 frågor
0%